Polska Fundacja Narodowa222 Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa

ZŁÓŻ WNIOSEK

Złóż wniosek

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line za pomocą formularza wniosków.

Finansowanie projektów przez Fundację „Polska Fundacja Narodowa” skierowane jest wyłącznie do osób prawnych, w szczególności do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których aktywność i cele działalności są zgodne z obszarami naszej działalności oraz statutem Fundacji.

Ocenie merytorycznej podlega m.in. innowacyjność, skuteczność projektu, budżet, harmonogram i zasięg. Warunkiem dokonania oceny merytorycznej jest złożenie wniosku zgodnie z wytycznymi formularza wniosków. Przyznane środki finansowe przeznaczone są w całości na realizację danego projektu.

Formularz wniosków należy wypełnić w języku polskim. Wszelkie dokumenty dołączone do wniosku muszą zostać sporządzone w języku polskim. 

Fundacja informuje, że po dokonaniu analizy wniosków kontaktować się będzie z wybranymi wnioskodawcami.

 

Zapisano wniosek

Przed wypełnieniem wniosku upewnij się, że jesteś zalogowany.

W celu zapewnienia prawidłowego działania formularza wniosku na stronie Polskiej Fundacji Narodowej konieczna jest włączona obsługa JavaScript w używanej przeglądarce internetowej.


Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy i składania oświadczeń woli zgodnie z wpisem w odpowiednim rejestrze:


Osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku i kontakty z PFN:

Adres wnioskodawcy:Projekt:PRELIMINARZ:

Rodzaj Nakład Przychody (kwota brutto)

X
nazwa kosztu koszt jednostkowy w PLN (kwota brutto) jednostka ilość jednostek koszt całkowity (kwota brutto) wnioskowana darowizna (kwota brutto) wkład własny (kwota brutto) przychody (kwota brutto)

X

koszt całkowity (kwota brutto) wnioskowana darowizna w PLN (kwota brutto) wkład własny w PLN (kwota brutto) przychód w PLN (kwota brutto)
RAZEM

%

Harmonogram:

Od Do Działanie

X