Polska Fundacja Narodowa222 Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa

DEKOMUNIZACJA

Dekomunizacja

Przez ostatnie 28 lat istnienia III Rzeczypospolitej władze krajowe a następnie władze samorządowe nie potrafiły przeprowadzić skutecznej dekomunizacji przestrzeni publicznej. Pomimo zrzucenia komunistycznego jarzma w wielu miejscach Polski straszyły nazwy przeniesione żywcem z czasów stalinowskich oraz pomniki wzniesione ku czci sowieckich „wyzwolicieli”.

Polska jako wolny kraj, członek NATO, nie może tolerować istnienia w przestrzeni publicznej symboli ustroju komunistycznego - totalitaryzmu który przez lata nastawiony był na zniszczenie Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz na walkę z jego członkami. Państwo członkowskie NATO, które toleruje taką „ustrojową schizofrenię” w przestrzeni publicznej nie może być poważnie traktowane przez swoich sojuszników.

1 kwietnia 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Celem tej Ustawy jest usunięcie z polskiej przestrzeni publicznej wszelkich elementów, które miały za zadanie utrwalać pamięć po ludziach i wydarzeniach przyczyniających się przez czas trwania PRL-u do zniewolenia narodu polskiego.

Wspomniana Ustawa nałożyła na władze samorządowe obowiązek zmiany nazw związanych z komunistycznym systemem do 2 września 2017 roku. Nie wszystkie samorządy zastosowały się do przepisów Ustawy. W tych miejscach naszego kraju, w których nie doszło do realizacji ustawy, po 2 września 2017 roku wojewodowie wydali zarządzenia zastępcze zmieniające skutecznie nazwy miejscowe.

W przestrzeni publicznej, od momentu uchwalenia Ustawy, pojawiło się wiele przekłamań i manipulacji związanych z jej celem, mających na celu wywarcie presji na mieszkańcach, aby nie zgadzali się m.in. na zmianę ulic i blokowali jej przeprowadzenie. W związku z powyższym Polska Fundacja Narodowa, której celem jest dbanie o wizerunek Polski a także kształtowanie postaw patriotycznych, przygotowała kampanię informacyjno-edukacyjną skierowaną do mieszkańców Warszawy. Opracowana, na potrzeby kampanii, strategia dotarcia i komunikacji została tak przygotowana, aby można było ją wykorzystać w każdym z regionów Polski, w której samorządy nie doprowadziły do dekomunizacji przestrzeni publicznej a tym samym nie zastosowały się do Ustawy. Celem opracowanej i przygotowanej przez PFN kampanii było poinformowanie mieszkańców ulic, których nazwy zostaną zmienione o „starych” i „nowych” patronach ulic oraz odkłamanie manipulacji, które się pojawiły w dyskursie publicznym, na temat konieczności wymiany dokumentów oraz kosztów z tym związanych.

 

Kliknij aby pobrać broszurę

Złóż wniosek